ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen Általános szerződési feltételek a TECH PEOPLE UK LTD (145-157 St. John Street, London, EC1V 4PY, cégjegyzékszám: 06925707, adószám: 680 82421 14852 A ), a továbbiakban, mint megbízott szolgáltató, valamint a munkaerőt kereső felek között létrejött megállapodás elválaszthatalan részét képezi, az alábbiak szerint:

 

Munkaerő kereső a „adatlap létrehozása” gombra kattintva a következő felhasználási feltételeket fogadja el:

 

 

I.             fogalmi meghatározások:

 

1.      Vonatkozó jogszabályok: a 118/2001. (VI. 30.) Korm. Rendelet, 1992 évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről, 1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2006 évi IV. Törvény a Gazdasági Társaságokról, 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról valamint a Magyar Köztársaság jogrendjének a munkaerő-közvetítésre vonatkozó egyéb jogszabályai.

 

  1. Átadott információ: minden információ, amely szükséges a feladatkör vagy a pozíció betöltése céljából, így különösen:

1)     azoknak a személyazonossága, akik a Jelöltet alkalmazni szándékoznak

2)      jelölt által betöltendő munkakör pontos leírása, a jelölttől elvárt munka természete

3)     Az a nap, amelyen a jelöltnek legkésőbb meg kell kezdenie a munkavégzést

4)     határozott idejű munkaviszony esetén az időszak megjelölése, amely alatt a jelölt munkáját igénybe veszik

5)     a munkavégzés körülményei és helye

6)     a Jelölt azon adatai szakmai képzettségeiről, tapasztalatokról, műszaki és jogi engedélyekről és követelményekről amelyek az adott pozíció betöltéséhez szükségesek

7)     bármely a jelöltnek vagy a jelölt által fizetendő költségek jegyzéke,

8)     a Jelöltnek biztosított motivációs csomag

 

3.      Szerződtetés: a Jelölt mindennemű alkalmazása a Munkaerő kereső, vagy egy harmadik személy által, akinek a Munkaerő kereső információkat adott át a jelölttel kapcsolatban abból a célból, hogy a Jelölt munkaviszonyban, vagy megbízási szerződés keretei között munkavégzést vagy szolgáltatást teljesítsen.

 

4.      Weboldal: www.zubka.hu

 

5.      A jelöltről szóló információ: a Jelöltre vonatkozó információ, figyelembe véve a személyi adatait, képzettségeit, szakmai tapasztalatokat, végzettségeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Jelölt alkalmas legyen a Munkaerő kereső meghirdetett munkakörének ellátására, vagy amelyeket törvény vagy egy szakmai testület ír elő a Jelölt számára szerződtetése teljesítése érdekében, a Jelölt nyilatkozata, hogy elvállalja a szerződtetése során betöltendő munkakört.

 

6.      Jelölt: bármely természetes személy, akinek az adatait egy összekötő továbbítja a hivatkozott weboldalon keresztül a Munkaerő kereső irányába

 

7.      Összekötő: a Megbízott szolgáltatóval felhasználói kapcsolatban álló személy, aki a szolgáltatás során névtelen marad Munkaerő kereső előtt, aki információt szolgáltathat a Jelöltet illetően, magát Megbízott szolgáltató honlapjára regisztrálva megadja azon személyek – továbbiakban Jelöltek – adatait (email címét) akiknek a Megbízott szolgáltató által nyújtott szolgáltatást (zubka.hu) kifejezetten ajánlotta, aki információt szolgáltathat a Jelöltet illetően, akiről úgy gondolja, hogy alkalmas lehet az általa meghirdetett állás betöltésére.

 

 

 

 

II. Munkaerő kereső együttműködési kötelezettsége:

 

1.       Munkaerő kereső Felek között megállapodás szerint fennálló együttműködési kötelezettsége tekintetében tudomásul veszi, hogy Megbízott szolgáltató számára elfogadhatatlan, általa mindenkor és annak közzététele tekintetében megtagadható

- bármely olyan hirdetés megjelentetése, amely nem ténylegesen arra a foglalkoztatási állásajánlatára vonatkozik, amelyet a hirdetés időpontjában elhelyezett vagy

- bármely közvetlenül vagy közvetetten diszkrimináló hirdetés, bármilyen jogellenes okból, vagy

- bármely hirdetési anyag, amely felkerült a hivatkozott weboldalra és Munkaerő keresőnek felróhatóan pontatlan adatokat tartalmaz, vagy amelyek félrevezetőek, sértőek, méltánytalanok, erkölcstelenek, jogsértők, vagy az a célzatuk, hogy ártsanak Megbízott szolgáltató üzleti hírnevének vagy weboldalának, vagy

- bármilyen adat, program, vagy más berendezés, amely vírust tartalmaz, “trójai faló”, “giliszták”(régi xlock-variáns) vagy bármilyen más ártalmas kellék használata, ami kárt okoz, vagy káros hatással lehet Megbízott szolgáltató weboldalára vagy célja személyes adat vagy információ megszerzése.

2.   Megbízott szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja bármely hirdetőtől a hirdetés jogát az egyéni megítélése alapján. Különös tekintettel Megbízott szolgáltató visszautasíthat bármely foglalkoztatási álláshirdetést, ha úgy látja, hogy bármely személyt akadályozna jogi kötelezettségei teljesítésében, vagy ha úgy ítéli meg, hogy a hirdetés erkölcstelen, illetlen, kellemetlen, potenciálisan káros bármely személyre.

Munkaerő keresőt kártérítési felelősség terheli a megállapodásnak jogellenes magatartása okán Megbízott szolgáltató oldalán felmerülő költségek megfizetése tekintetében.

3.   Munkaerő kereső tudomására szolgál, hogy az összekötő a Jelöltre tekintettel olyan információkat nyújt Munkaerő keresőnek, amelyeket megfelelőnek tart adott munkakör betöltéséhez. Megbízott szolgáltató jóhiszeműen eljárva nem garantálja és felelősséget sem vállal azért, hogy az összekötő tevékenysége, ill. a jelölt, akit az összekötő ajánl, megfelel Munkaerő kereső igényeinek, és azt sem, hogy a megállapodás időtartama alatt Munkaerő kereső a követelményeinek megfelelő Jelöltet találja meg adott munkavégzésre.

4.   Munkaerő kereső tudomásul veszi, hogy az összekötő Megbízott szolgáltatón keresztül abból a célból nyújt a Jelöltről információt, amely lehetővé teszi számukra egy szerződtetésnek való megfelelést, összekötő jogosult Munkaerő keresőtől tájékoztatást kérni, különös tekintettel a betöltendő munkakörről adott tájékoztatást beleértve.

5.   Munkaerő kereső kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott információkat a weblapon keresztül az ott felsorolt követelményeknek megfelelően részletezi, vagy a lehető leghamarabb, miután Megbízott szolgáltató értesítette, hogy az összekötő javasolt egy Jelöltet tekintettel az egyik állásajánlatára. Azonnal értesíti az összekötőt, vagy Megbízott szolgáltatót azt megelőzően, hogy bármilyen változás áll be szerződtetés követelményei tekintetében.

6.   Munkaerő kereső kijelenti, hogy felhatalmazza az összekötőt, hogy értesítse a jelöltet a követelményekről, az átadott információkról és egyéb további információkról, melyet megoszt elhelyezett hirdetésében.

7.   Munkaerő kereső tudomására szolgál, hogy Megbízott szolgáltató nem ellenőrzi a jelölt alkalmasságát, Munkaerő kereső felelőssége meggyőződni arról, hogy a jelölt megfelel az igényeinek, a munkaviszony illetve a munkavégzésére irányuló egyéb jogviszony létrejötte igazolja megbízott szolgáltató felé, hogy a jelölt a követelményeknek megfelel. Munkaerő kereső vállalja, hogy elmagyarázza a követelményeket és átadott információkat a Jelöltnek az első alkalommal amikor kapcsolatba kerül vele, és tájékoztatja a Jelöltet minden változásról az átadott információkat és követelményeket illetően mielőtt, a Jelölt és Munkaerő kereső között jogviszony létrejönne.

8.   Munkaerő kereső tudomásul veszi, hogy amennyiben azonnal (e-mailen keresztül: legal@zubka.hu) vagy a Jelölt személyazonosságára vonatkozó információk tudomására jutásától számított 72 órán belül nem tájékoztatja arról Megbízott szolgáltatót, hogy a szerződtetett Jelölt személyazonosságáról nem Megbízott szolgáltató weboldalán keresztül szerzett tudomást, úgy azt Felek úgy tekintik, hogy a szerződtetés tényleges alapja, a Jelölt bemutatása a www.zubka.hu weboldalunkon keresztül történt.

9-   Munkaerő kereső tudomásul veszi, hogy – a 8. pontban foglaltakra figyelemmel - amennyiben a Jelölt személyazonosságára vonatkozó információk tudomására jutásától számított 365 napon belül Jelölt szerződtetésre kerül, Munkaerő kereső köteles Megbízott szolgáltatónak a közöttük létrejött megállapodás szerinti elhelyezési díj megfizetésére.

III. Adatvédelmi rendelkezések:

1.   Megbízott szolgáltató kijelenti, hogy meghozta a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket az adatok védelme érdekében, beleértve az adatok kódolását, titkosítását amit transzferáltak weboldalra, de Munkaerő kereső tudomására szolgál, hogy Megbízott szolgáltató nem tudja garantálni rendszerei teljes körű biztonságát és tudomásul veszi hogy Megbízott szolgáltatót nem terheli felelősség semmilyen veszteségért, legyen az közvetett vagy közvetlen, amely Munkaerő kereső adatainak harmadik személy általi megszerzésével következik be.

Munkaerő kereső hozzájárulását adja meg ahhoz, hogy a Megbízott szolgáltató által fenntartott elektronikus álláskereső adatbázisban (a továbbiakban „Adatbázis”, vagy a ”honlapon”) a regisztrálással elhelyezett, adatait a Zubka.hu feldolgozza (beleértve többek között azok összegyűjtését, tárolását, rendezését, őrzését, lekérdezését, kivonatolását, összevonását, használatát, lezárását és törlését), annak érdekében, hogy a Személyes Adatokat hozzáférhetővé tegye a honlapon regisztrált Összekötők felé.

2.   Az adatvédelem tekintetében az 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról vonatkozó rendelkezései irányadóak.

3.   A weboldal igénybe vesz „cookie”-kat. A „cookie’-k megkönnyítik beléptetését a weboldalra és lehetővé teszik Megbízott szolgáltató számára, hogy figyelemmel kísérje a weboldal látogatottságát és személyre szabja az oldal tartalmát Munkaerő kereső részére. Munkaerő kereső elutasíthatja a „cookie’ – k használatát, bár ez azt jelentheti, hogy a weboldal ezeket biztosító funkciói többé nem lesznek elérhetőek.

4.   Megbízott szolgáltató kijelenti, hogy minden – a hivatkozott jogszabály szerint annak minősülő- személyes adat továbbítása megfelel a titoktartási kötelezettség követelményeinek. Munkaerő kereső tudomására szolgál, hogy ahol a jelentkező az Európai Gazdasági Térség határain kívül esik, ez azt eredményezi, hogy személyes adatai az EGT térségén kívülre kerülnek és kijelenti hogy hozzájárul az ilyen továbbításhoz. Ettől érvényesen eltérni kizárólag a felek közötti írásbeli megállapodásban lehet. Ezt a hozzájárulást felmondhatja, korlátozhatja ha értesítést küld a legal@zubka.hu email címre.

5.   Munkaerő kereső hozzájárulást adja meg ahhoz, hogy bármilyen adat, amelyet hirdetésében közzétesz, továbbítható az EGT térségén kívülre és külön kijelenti, hogy az adatok továbbításával egyetért. Ettől érvényesen eltérni kizárólag a felek közötti írásbeli megállapodásban lehet. Ezt a hozzájárulást felmondhatja, korlátozhatja, ha értesítést küld legal@zubka.hu email címre.

IV. A Weboldal használatát érintő rendelkezések:

1.         Munkaerő kereső tudomására szolgál, hogy a weboldalon való szabályszerű bejelentkezéshez választania kell egy jelszót. Kijelenti, hogy mindent megtesz annak biztosítása érdekében, hogy e jelszó titkos maradjon, és csak Megbízott szolgáltató és Munkaerő kereső tud róla. Munkaerő kereső késedelme nélkül, azonnal jelezni köteles Megbízott szolgáltató felé, amennyiben a jelszó titkossága sérült, azért hogy megtegye a megfelelő lépéseket annak kiküszöbölésére, hogy illetéktelenek hozzáférhessenek nem kívánt adatokhoz.

2.         Munkaerő kereső kijelenti, hogy 1. nem helyez el, nem próbál elhelyezni, harmadik személyt sem hív fel arra, hogy elhelyezzen bármilyen linket egy másik weboldalon amely közvetlenül csatlakozik a weboldalhoz, Megbízott szolgáltató külön írásbeli engedélye nélkül, 2. tartózkodik attól, hogy a weboldal bármely jellegét vagy logóját eltávolítsa, torzítsa, bármilyen módon módosítsa, ezáltal Munkaerő kereső saját termékei, szolgáltatásai, munkáltatói hírneve megbízott szolgáltató által hitelesen szavatolt.

3.         Munkaerő kereső tudomásul veszi, hogy Megbízott szolgáltató saját döntési jogkörében és bizonyos körülmények között megengedi harmadik feleknek, hogy linkeket tegyenek fel a weboldalra. Tudomásul veszi, hogy az ilyen weboldalakért vagy ezek termékeikért vagy szolgáltatásaikért, azokhoz való hozzáférésért, jóváhagyást Megbízott szolgáltatónak nem áll módjában adni.

4.         Munkaerő kereső jogosult kizárólag személyes használatra bármilyen anyagot letölteni a weboldalról a következő korlátozásoknak megfelelően: 1 tudomása van különösen arról, hogy bármely letöltött anyag szerzői jogvédelem alatt áll 2. a weboldal tartalmának bármely részét nem módosítja, nem teszi közzé és nem továbbítja, összhangban a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény rendelkezéseivel.

5.   Munkaerő kereső tudomásul veszi hogy a weboldalon a “Zubka” név és a logo(k) Zubka Limited, Harben House, Harben Parade, Finchley Road, London, NW 6LH tulajdonában áll, így annak egyedüli védjegyjogosultja.

V. Felmondási jogosultság:

1.   Munkaerő kereső és Megbízott szolgáltató egyaránt jogosult a megállapodást 30 napos határidővel felmondani.

2.   Megbízott szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, egyidejűleg korlátozhatja vagy akadályozhatja Munkaerő keresőt a weboldal használatában, amennyiben a szerződés bármely rendelkezését megszegné, vagy ellene felszámolási vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek.

3.   Megbízott szolgáltató jogosult megtagadni jelen szerződéskötést, illetve a már megkötött megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja olyan egyéb ügynökséggel, és a 118/2001. (VI. 30.) Korm. Rendelet szerint munkaerő-közvetítőknek minősülő egyéb társaságokkal, amelyek működése ellentétes Megbízott szolgáltató üzleti érdekeivel, különösen amennyiben az általa harmadik félnek adott információk félrevezetőek, sértőek, méltánytalanok, erkölcstelenek, jogsértők, vagy az a célzatuk, hogy ártsanak megbízott szolgáltató üzleti hírnevének vagy weboldalának.

4.   Felek rögzítik, hogy bármelyikük által kezdeményezett felmondás esetén, a felmondás tényét kizárólag írásban, illetve email útján tekintik érvényesen közöltnek a másik féllel.

VI. Záró rendelkezések

 

1. Munkaerő kereső kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízott szolgáltatót a megállapodás szerint megillető díjat teljes körűen annak esedékességekor megfizeti. Felek kijelentik, hogy minden a jelöltről szóló információ szigorúan titkos és bizalmas és nem továbbítható senkinek és csak közvetlen olyan célra használható fel, amely a jelölt alkalmazását vagy foglalkoztatásra való alkalmasságát szolgálja.

 

2. Munkaerő kereső tudomásul veszi, hogy e rendelkezés bármiféle megsértéséért, mint okozott kárért az elhelyezési díj összegét köteles megfizetni Megbízott szolgáltatónak, kivéve, ha már egyébként kifizetette az elhelyezési díjat a jelölt szerződtetése tekintetében, akire az információ vonatkozik.

 

3. Munkaerő kereső kifejezetten tartózkodni köteles attól, hogy befolyásolja bármely összekötőt, vagy arra ösztönözze, hogy felmondják Megbízott szolgáltatóval kötött szerződésüket. E rendelkezés megsértése esetén Munkaerő kereső köteles egyösszegű 5.000.000 Ft, azaz Ötmillió forint összegű kártérítést fizetni megbízott szolgáltatónak.

 

4. Megbízott szolgáltatót az itt nem szabályozott kérdésekben szolgáltatás nyújtása tekintetében az általános és a megbízotti felelősség egyaránt terheli. Megbízott szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli az Összekötő, illetve a Jelölt bármiféle tevékenységért.

 

5. Felek rögzítik, hogy jelen általános szerződési feltételek a közöttük létrejött megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi, melynek rendelkezéseitől Felek kizárólag a közöttük létrejött írásbeli Megállapodásban egyező és kifejezett akaratnyilvánítással eltérhetnek.